Thông báo về việc tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện Nậm Pồ năm 2022

09:58 - Thứ Năm, 14/07/2022 Lượt xem: 915 In bài viết

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 3092/QĐ-SNV ngày 08/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện Nậm Pồ năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 1656/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện Nậm Pồ, về tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện Nậm Pồ năm 2022;

UBND huyện Nậm Pồ Thông báo tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện năm 2022, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển:

- Có một quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục II;

- Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí dự tuyển.

Lưu ý: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

d) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM; SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THỰC HIỆN VIỆC TUYỂN DỤNG

Tổng số 87 người làm việc cần tuyển dụng (Đơn vị sự nghiệp thuộc huyện 02 người; sự nghiệp Giáo dục và đào tạo: Cấp Mầm non tuyển dụng 41 người; cấp Tiểu học tuyển dụng 19 người; cấp Trung học cơ sở tuyển dụng 25 người) tương ứng với các vị trí việc làm cụ thể:

(như các biểu kèm theo)

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức, nội dung tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1

 Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức: Phỏng vấn

b) Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian.

Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 8, 9/2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo cụ thể tới người dự tuyển). Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện Nậm Pồ, Trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

3. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện như sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển sau.

IV. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 14/8/2022.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Nậm Pồ, trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, số điện thoại 0215.3745.188.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện quy định tại mục II, mục III của thông báo này nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Nậm Pồ, trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên hoặc gửi theo đường bưu chính.

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của Bộ tài chính. Người nộp phí thực hiện nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng.

UBND huyện Nậm Pồ thông báo công khai trên Báo Điện Biên Phủ, trên trang thông tin điện tử huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị UBND các xã niêm yết tại trụ sở và thông báo rộng rãi tới toàn thể Nhân dân trong xã nội dung thông báo này để các cá nhân có nhu cầu kịp thời nộp phiếu đăng ký dự tuyển đúng thời hạn. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Nậm Pồ: 0215.3745.188; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện theo số điện thoại 0215.3745.366; phòng Nội vụ huyện theo số điện thoại 0215.3745.368 để được hướng dẫn.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH        

Bùi Văn Luyện 

  

Bình luận
Back To Top