Nghiên cứu về giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

14:55 - Thứ Hai, 22/01/2024 Lượt xem: 4261 In bài viết

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước” do PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chủ biên.

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc hiện nay.

Nhận thức sâu sắc và để tăng cường phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong phát triển đất nước, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chủ trương coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững; đồng thời khẳng định mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Đảng ta cũng nhấn mạnh, nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người dân và cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam;… phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

 Cuốn sách “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước” .

Cuốn sách có dung lượng 400 trang, gồm ba chương đề cập đến cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng phát huy, bối cảnh và giải pháp của vấn đề phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trên cơ sở tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trên các lĩnh vực: Kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, các tác giả đã đề xuất các định hướng và các giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top