Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

14:49 - Thứ Hai, 03/07/2023 Lượt xem: 2365 In bài viết

Ngày 3/7, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn hiện nay”.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại hội thảo, 48 tham luận đã tập trung vào vấn đề: Nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đồng thời, trao đổi, thảo luận về bản chất của chủ nghĩa tư bản trong thời đại ngày nay và luận chứng về tính tất yếu của việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Thảo luận về thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Các đại biểu cũng thảo luận về những giải pháp tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay nhằm cung cấp những luận cứ giàu tính thực tiễn để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng nội dung, phương thức, hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Nhân dân
Bình luận

Tin khác

Back To Top