Tăng cường giám sát, thanh tra các ngành, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

15:35 - Thứ Ba, 01/08/2023 Lượt xem: 3757 In bài viết

ĐBP - Đó là một trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 được nêu ra tại phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, diễn ra ngày 20/7 vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh. Phiên họp đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023; xem xét, quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Theo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã kịp thời quán triệt các văn bản của Đảng, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, các Kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cục cấp tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực tỉnh.

Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vai trò của MTTQ, báo chí và nhân dân trong công tác PCTN, tiêu cực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành, nhất là các cơ quan chức năng (các cơ quan nội chính) trong công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đúng quy định của pháp luật; tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời phát hiện sai phạm, xử lý hiệu quả, trọng tâm là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và toàn diện công tác PCTN, tiêu cực; nâng cao ý thức trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời triển khai Quyết định số 894-QĐNS/TW, ngày 07/6/2023 của Ban Bí thư và các văn bản liên quan về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo xác định một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, tiêu cực, nhất là những quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về công tác PCTN, tiêu cực; tập trung phổ biến, tuyên truyền nội dung, giá trị cốt lõi của Tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ phải tiếp tục đẩy mạnh PCTN, tiêu cực; biến những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực nêu trong Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư thành hành động cụ thể, đem lại kết quả rõ ràng hơn, thiết thực hơn trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trên địa bản tỉnh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực, cả phòng ngừa, cả phát hiện xử lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết và các kết luận phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, tiêu cực.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biển, quán triệt nâng cao nhận thức về PCTN, tiêu cực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá gây chia rẽ nội bộ và cản trở gây khó khăn cho công tác đấu tranh, PCTN, tiêu cực. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân trong công tác PCTN, tiêu cực.

Tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các ngành, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội và những vấn đề nảy sinh bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác năm 2023; tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, nhất là kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, đồng bộ hơn nữa trong công tác PCTN, tiêu cực.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Gắn nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo và tập trung xây dựng Chương trình công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; xử lý các vụ việc kinh tế tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ việc, vụ án được Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, trong đó:

Vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên: Ban Nội chính Tinh ủy tiếp tục theo dõi việc thi hành án. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương thực hiện cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy sở GD&ĐT, các đồng chí UVBTV Đảng ủy, lãnh đạo Sở GD&ĐT giai đoạn 2016-2020 và đề xuất xử lý theo quy định.

Đối với vụ án Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo: Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo việc xử lý giải quyết do có đối tượng kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

Một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ: Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu báo cáo Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn chỉ đạo xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên.

Đối với vụ án Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ: Giao Ban cán sự đảng TAND tỉnh chỉ đạo TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử theo quy định hiện hành. Căn cứ kết quả điều tra, xét xử, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giai đoạn để xảy ra sai phạm theo quy định.

Đối với vụ việc theo Kết luận Thanh tra số 182/KL-TTr, ngày 09/4/2021 của Thanh tra tỉnh về quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp Trung ương - Chi nhánh Điện Biên: Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo việc chỉ đạo, xem xét trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến vụ việc theo Kết luận Thanh tra số 182/KL-TTr của Thanh tra tỉnh (theo Thông báo số 49-BC/BCĐ, ngày 05/06/2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh).

Đối với vụ việc theo Kết luận Thanh tra số 1008/KL-UBND ngày 10/07/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với Hợp tác xã Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ: Giao Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ báo cáo việc chỉ đạo xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc theo Kết luận Thanh tra số 1008/KL- UBND của UBND thành phố Điện Biên Phủ (theo Thông báo số 49-BC/BCĐ, ngày 05/06/2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh).

P.V (bs)
Bình luận

Tin khác

Back To Top