Vấn đề kỳ này

Phát huy giá trị Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc đổi mới

09:47 - Thứ Năm, 17/08/2023 Lượt xem: 3121 In bài viết

ĐBP - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Ðó là bài học về sự nắm bắt và tận dụng thời cơ, về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Ðó còn là sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm từ các cao trào cách mạng do Ðảng khởi xướng, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám để lại nhiều bài học có giá trị trường tồn, là nền tảng để dân tộc Việt Nam tiếp tục đi lên giành thắng lợi mới trong công cuộc đổi mới hiện nay. Phát huy giá trị và những bài học của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân các dân tộc Ðiện Biên quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết xây dựng mảnh đất lịch sử phát triển toàn diện, bền vững.

Hôm nay được sống trong điều kiện đất nước hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ, chúng ta càng trân trọng và hiểu sâu sắc hơn những giá trị mà Cách mạng Tháng Tám mang lại. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường dưới sự lãnh đạo tài tình của Ðảng và Bác Hồ. Thắng lợi ấy đã đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Những bài học của Cách mạng Tháng Tám được phát huy và vận dụng sáng tạo trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để lập nên những kỳ tích mới. Ðó là chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; là đại thắng mùa Xuân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Và hiện nay là thành quả từ công cuộc đổi mới đất nước, đưa vị thế nước ta ngày càng cao trên trường quốc tế. Tự hào với vị thế và thành tựu của đất nước hôm nay chúng ta càng không quên vị thế ấy bắt nguồn từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và được xây đắp bởi xương máu của bao thế hệ cách mạng. Mỗi chúng ta hôm nay cần phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc dựng xây đất nước.

Sống trên mảnh đất Ðiện Biên lịch sử, càng thấm thía nỗi đau chiến tranh chúng ta càng trân trọng hơn cuộc sống hòa bình, tự do, độc lập mà cả dân tộc ta phải đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ cha ông. Và trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước hôm nay, bài học về sự đoàn kết, sáng tạo vẫn vẹn nguyên giá trị, cần phải được phát huy, vận dụng thực hiện mục tiêu chung của đất nước, dân tộc. Ðiện Biên với 19 dân tộc anh em, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Với mục tiêu “đưa miền núi tiến kịp miền xuôi”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư, hỗ trợ các tỉnh miền núi khai thác tiềm năng, lợi thế vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đang được Ðiện Biên tập trung triển khai. Khó khăn là rất nhiều khi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống nhân dân chưa cao nên mục tiêu có thể chưa đạt như kỳ vọng. Trong lúc này, bài học về tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của Cách mạng Tháng Tám càng cần được vận dụng và phát huy vào thực tế cuộc sống, không cam chịu đói nghèo, dao động trước khó khăn. Nhiệm vụ xây dựng Ðiện Biên phát triển toàn diện, bền vững đòi hỏi Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc phải đoàn kết, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội với tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, quyết tâm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hãy phát huy truyền thống cách mạng, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Khi Ðảng và Dân cùng đoàn kết, chung ý chí sẽ tạo nên sức mạnh thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Cách mạng Tháng Tám đã lùi xa 78 năm song những giá trị và bài học làm nên thắng lợi vĩ đại ấy cần được gìn giữ, phát huy và vận dụng sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Là những người viết tiếp trang sử vàng của dân tộc, thế hệ hôm nay cần hiểu rõ lịch sử, nhận thức sâu sắc về truyền thống dân tộc, sự hy sinh của các thế hệ cha ông dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng, Bác Hồ để giành được thành quả cách mạng vẻ vang. Truyền thống cách mạng tiếp tục là động lực tinh thần để Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng tỉnh nhà “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Hà Anh
Bình luận

Tin khác

Back To Top