Nhân lên niềm tin yêu, hi vọng

09:45 - Chủ Nhật, 03/01/2021 Lượt xem: 4381 In bài viết

ĐBP - Trước thời khắc chuyển giao, trong tâm thức người Việt, mỗi người, mỗi nhà đều hi vọng thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc trong năm mới. Cao hơn là mong cho dân giàu, nước mạnh. Dân có giàu thì nước mới mạnh; đất nước mạnh giàu là tiền đề để quan tâm chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bước sang năm 2021, sự kiện lớn của cả nước, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước và dư luận quốc tế là Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðại hội là dịp để Ðảng kiểm điểm nghiêm túc, khách quan việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới... đưa ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Ðảng ta là Ðảng cầm quyền. Cho nên, sự chờ mong, niềm tin yêu và hi vọng Ðại hội sẽ mang lại luồng gió mới, thêm động lực cho sự phát triển đang trở thành sự chờ mong, hi vọng cụ thể của mỗi người, mỗi nhà.

TP. Ðiện Biên Phủ ngày càng đổi mới, khang trang. Ảnh: Xuân Tư

Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Ðại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; đất nước trải qua 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Qua các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII có thể thấy Ðảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Ðất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ rệt. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây’’ và “chống”. Cùng với đó, sự thống nhất phối hợp đồng bộ giữa Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Ðặc biệt, năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước. Tuy vậy, nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch; từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống…

Một năm đã qua, một nhiệm kỳ đại hội đã trôi qua, mừng vui nhiều trước những thành tựu lớn nhưng còn nhiều nỗi lo: Kinh tế - xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước và còn nhiều khó khăn thách thức. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong Chiến lược 2011 - 2020 và việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt mục tiêu đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có mặt, có nơi chưa được phát huy đầy đủ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng còn một số hạn chế…

Những ngày đầu năm 2021, Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực triển khai, từng bước cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Nhân dân hồ hởi chào đón những thông tin mới, quan trọng trong tỉnh: Sau Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng bộ tỉnh, Ðiện Biên đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo của tỉnh. Trong bối cảnh tỉnh cũng đối mặt với những khó khăn chưa từng có nhưng Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân Ðiện Biên đã chung sức đồng lòng đạt nhiều thành tựu: Tỉnh đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 và được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời. Ðặc biệt, tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chi trả kinh phí hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch. Những năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét với xếp hạng chỉ số PCI, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh đều tăng… Nhân dân phấn khởi trước thành tựu của tỉnh và tự hào vì có phần đóng góp của mình trong đó.

Chính những thành quả đạt được trong khó khăn đã tạo nên niềm tin không thể lay chuyển vào tương lai của tỉnh, của đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Người dân Ðiện Biên cùng hòa niềm tin với mọi người dân trong cả nước rằng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.

Chí Nghĩa
Bình luận
Back To Top