Chính trịXây dựng Đảng

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Thứ Tư, 06/04/2022 08:31

ĐBP - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với những giải pháp toàn diện, đồng bộ trong xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; trong đó tập trung vào phát triển đảng viên mới trong các chi, đảng bộ DNTN...

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng

Thứ Hai, 04/04/2022 08:12

ĐBP - Những năm qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Chất lượng chương trình, kế hoạch, hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy cấp trên được nâng lên rõ rệt. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chung Chải nỗ lực thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội

Thứ Tư, 30/03/2022 08:12
Chung Chải nỗ lực thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội

ĐBP - Hai năm qua, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) đã và đang nỗ lực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời quyết tâm thực hiện từng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Mường Lay phát triển đảng viên trong trường học

Chủ Nhật, 27/03/2022 10:30
Mường Lay phát triển đảng viên trong trường học

ĐBP - Thông qua các hoạt động xuyên suốt năm học, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Bằng cách làm này việc phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên tại thị xã Mường Lay đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các trường học, củng cố sức mạnh của tổ chức đảng ở cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thứ Hai, 07/03/2022 08:39

ĐBP - Xác định việc tiếp tục đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố quyết định sự thành công trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ đó công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được nâng lên, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chú trọng phát triển đảng trong các trường chuyên nghiệp

Thứ Sáu, 18/02/2022 08:25

ĐBP - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Những năm qua, đảng bộ các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Thứ Tư, 16/02/2022 08:26

ĐBP - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuần Giáo chú trọng phát triển đảng viên người DTTS

Thứ Sáu, 11/02/2022 08:34
Tuần Giáo chú trọng phát triển đảng viên người DTTS

ĐBP - Những năm qua, Đảng bộ huyện Tuần Giáo luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là làm tốt công tác tạo nguồn, tìm “hạt nhân” phát triển đảng từ đồng bào các dân tộc thiểu số, nữ giới... Từ đó, góp phần tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ở vùng cao

Thứ Năm, 10/02/2022 08:27
Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ở vùng cao

ĐBP - Là huyện vùng cao, biên giới, xác định việc phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng luôn được huyện Mường Nhé quan tâm, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng

Thứ Hai, 07/02/2022 14:40
Dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng

1. Trong Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có 19 lần nhắc đến hai từ “nhân dân”, trong đó nêu rõ yêu cầu phải “Thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Chuyển biến trong phát triển đảng viên mới tại Nậm Pồ

Thứ Tư, 05/01/2022 08:58
Chuyển biến trong phát triển đảng viên mới tại Nậm Pồ

ĐBP - Bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy, công tác phát triển đảng viên mới tại Nậm Pồ những năm qua thu được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2021 vừa qua, một số chỉ tiêu về phát triển Đảng và kết nạp đảng viên mới tại huyện biên giới còn nhiều khó khăn này đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top