Chính trịXây dựng Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

08:26 - Thứ Tư, 16/02/2022 Lượt xem: 5010 In bài viết

ĐBP - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 6 đảng đoàn, 3 ban cán sự đảng, 614 tổ chức cơ sở đảng, 43.264 đảng viên. Những năm qua cấp ủy, UBKT các cấp đã tích cực tuyên truyền quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Thông qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Đồng thời, cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, căn cứ tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, tình hình thực tế, chính sách cán bộ; có vận dụng, xử lý phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2021, cấp ủy các cấp kiểm tra 188 tổ chức đảng và 448 đảng viên (tăng 116 tổ chức đảng, 250 đảng viên so với năm 2020); trong đó có 77 đảng viên và cấp ủy viên các cấp. UBKT các cấp đã kỷ luật 44 đảng viên; nội dung vi phạm: Kê khai không trung thực lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; công tác quản lý và sử dụng tài chính; vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng... Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tại huyện Tuần Giáo, những năm qua Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã đẩy mạnh KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Huyện đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; xem xét, xử lý và chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm túc những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Năm 2021, Tuần Giáo đã kiểm tra đối với tập thể Đảng ủy các xã: Pú Xi, Ta Ma, Phình Sáng... tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy; đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã, Đảng ủy viên là Phó Chủ tịch UBND xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Chiềng Đông. Phối hợp tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 3 Đảng ủy xã: Nà Sáy, Nà Tòng, Quài Nưa và 6 đảng viên (bí thư, phó bí thư các xã: Nà Sáy, Nà Tòng, Quài Nưa). UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên (khai trừ), đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên. Thi hành kỷ luật 31 đảng viên (trong đó chi bộ thi hành kỷ luật 28 đảng viên, Đảng ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên).

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 vừa đảm bảo toàn diện, thường xuyên, vừa có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình toàn khóa và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy trình, quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng phù hợp để thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tăng cường giám sát thường xuyên để chủ động phát hiện, kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng thuộc thẩm quyền; tiếp tục củng cố, kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng...

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top