UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2022 (lần 1)

19:11 - Thứ Tư, 08/06/2022 Lượt xem: 4233 In bài viết

ĐBP - Ngày 8/6, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tháng 6 (lần 1) lấy ý kiến đóng góp vào 13 dự thảo tờ trình liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung tại phiên họp.

Tham gia vào tờ trình ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, cơ bản các đại biểu nhất trí với việc điều chỉnh mức thu đối với các loại phí, lệ phí. Thống nhất nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết về việc điều chỉnh lại mức thu một số phí, lệ phí… Tuy nhiên, giao cơ quan soạn thảo (Sở Tài chính) tiếp thu ý kiến các đại biểu chỉnh sửa, hoàn thiện lại bố cục tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời làm rõ thêm về mức thu 100 nghìn đồng/người/lượt đối với mức thu phí tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (gồm cả tham quan bức tranh Panorama).

Với tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh; nguồn kinh phí thực hiện. Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh các môn văn hóa. Đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở cấp tỉnh mức chi tối đa bằng 70% mức chi tương ứng cho từng nội dung chi của kỳ thi tuyển sinh đầu cấp… Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết; đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục – Đào tạo bổ xung thêm nội dung báo cáo đánh giá liên quan đến nguồn kinh phí chi cho các cuộc thi trước đây. Đối với mức chi, một số mức chi còn cao so với quy định; một số nhóm chi không thuộc đối tượng chi, cần xem xét chỉnh sửa cho phù hợp.

Đối với tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp tục nghiên cứu soạn thảo lại nội dung cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác, trình UBND tỉnh tại phiên họp lần 2 tháng 6 UBND tỉnh. Trong đó, tập trung vào làm rõ phạm vi đối tượng áp dụng điều chỉnh (các tổ chức, cá nhân có liên quan); nguyên tắc việc lồng ghép nguồn vốn cần bám sát các quy định; nội dung lồng ghép vốn cần chia 2 nhóm vốn đầu tư (chương trình mục tiêu quốc gia) và vốn sự nghiệp; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện lồng ghép nguồn vốn. Đối với các huyện, đề nghị tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các nội dung liên quan.

Đại diện Sở Tài chính tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo tờ trình.

Tại phiên họp, các đại biểu tham gia ý kiến vào kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, như: Làm rõ việc phân bổ vốn đối với dự án nhóm C; bố trí vốn đối ứng thuộc chương trình giảm nghèo bền vững; bố trí tập trung, tránh dàn trải vốn, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn; cơ chế bố trí vốn và lồng ghép các nguồn vốn. Đồng thời, rà soát và thống nhất lại toàn bộ danh mục, số liệu, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, chính xác trước khi trình tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh thông qua.

Đối với các tờ trình như: Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Dhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Tờ trình ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất, giao các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tờ trình, chậm nhất đến ngày 15/6 hoàn thiện, tham mưa cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.

Ngày mai (9/6), UBND tỉnh tiếp tục phiên họp, thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top