Chú trọng công tác rà soát, sàng lọc đảng viên

06:22 - Thứ Sáu, 24/06/2022 Lượt xem: 4202 In bài viết

ĐBP - Việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đảng bộ tỉnh hiện có 14 đảng bộ trực thuộc với 620 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 234 đảng bộ cơ sở, 386 chi bộ cơ sở), thu hút hơn 43.000 đảng viên tham gia sinh hoạt. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rà soát giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (gọi tắt là Chỉ thị số 28); các hướng dẫn, chương trình, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể rà soát, giúp đỡ, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đến từng đảng viên để triển khai thực hiện.

Căn cứ tiêu chí phát hiện đảng viên vi phạm cần được chi bộ giáo dục giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (gọi tắt là Hướng dẫn số 02); các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với các đặc điểm nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng, trong đó coi trọng các tiêu chí về chính trị, tư tưởng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết nội bộ, ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước là những tiêu chí quan trọng và mang tính thường xuyên để nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm, kết quả xử lý các đảng viên vi phạm để các chi, đảng bộ sàng lọc, đưa đảng viên vào diện cần giáo dục, giúp đỡ, đảm bảo đúng đối tượng, chính xác, khách quan và đạt hiệu quả tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt và nắm vững quy trình rà soát, giúp đỡ, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, tập trung phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên, đề cao vai trò của chi bộ trong phát hiện đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập công tác, chấp hành kỷ luật, pháp luật chưa nghiêm để có biện pháp quản lý, giáo dục kịp thời, đồng thời tạo điều kiện để đảng viên trong diện cần giúp đỡ tích cực tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Việc thực hiện được triển khai nghiêm túc theo đúng quy trình trên tinh thần tự giác của từng đảng viên, đề cao công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình; sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, minh bạch. Thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương, toàn Đảng bộ tỉnh không có đảng viên 2 năm liền xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; 7 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng hoặc pháp luật Nhà nước đã bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật mức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm, giáng chức, đang trong thời gian chấp hành kỷ luật lại tiếp tục có vi phạm (trong đó 2 đảng viên khai trừ ra khỏi Đảng, 5 đảng viên cần được tiếp tục giáo dục, giúp đỡ). 4 đảng viên qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hoặc kiểm tra, giám sát, cấp ủy có thẩm quyền kết luận có suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc vi phạm về đạo đức, lối sống và đã xóa tên 4. Có 91 đảng viên vi phạm các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương hoặc những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm hoặc có uy tín thấp trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú mà cấp ủy có thẩm quyền đã kết luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và tổ chức đảng nơi sinh hoạt (trong đó khai trừ ra khỏi Đảng 12; xóa tên 17; công nhận tiến bộ 8 và 54 đảng viên cần được tiếp tục giáo dục, giúp đỡ).

Để thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác phát triển đảng viên gắn với rà soát, giúp đỡ, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, đảm bảo thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện. Nắm vững các tiêu chí, quy trình rà soát giúp đỡ, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, trên cơ sở kết quả tu dưỡng rèn luyện, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và kết quả kiểm điểm tự phê bình, đánh giá đảng viên cuối năm để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để mỗi đảng viên khắc phục các điểm tồn tại, hạn chế của bản thân. Cùng với đó là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc rà soát, giúp đỡ, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Minh Thùy (Văn phòng Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác

Back To Top