Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng

08:32 - Thứ Hai, 04/07/2022 Lượt xem: 3174 In bài viết

ĐBP - Bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; Huyện ủy Điện Biên nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị). Từ đó đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Bí thư Huyện ủy Điện Biên (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ người dân, nắm tình hình giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án trên địa bàn huyện.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc quán triệt chỉ thị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định của pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Đồng thời nêu cao ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với công tác phòng, chống tham nhũng tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp cấp ủy xây dựng quy định quy trình tiếp, đối thoại với đảng viên và công dân; tiếp nhận xử lý đơn thư gửi đến Huyện ủy; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền trong công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn tố cáo, bảo vệ người phát hiện, tố cáo, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện thường xuyên, kịp thời; tăng cường giải quyết đơn thư qua đối thoại, giải thích, thuyết phục công dân.

Huyện ủy giao cơ quan UBKT - Thanh tra huyện ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân, niêm yết công khai tại phòng Tiếp công dân để cán bộ, đảng viên, công dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của người tố cáo. Ủy ban Kiểm tra các cấp, cơ quan UBKT - Thanh tra huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý. 3 năm qua, cơ quan UBKT - Thanh tra huyện đã hoàn thành 4 cuộc thanh tra tại 4 đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Kết quả thanh tra cho thấy các đơn vị đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; không có tổ chức, cá nhân vi phạm. Huyện đã tiếp nhận 16 đơn tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (đã giải quyết 12 đơn, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 2 đơn, xếp lưu 2 đơn). Tiếp nhận 20 đơn tố cáo, phản ánh liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên về đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua phân loại có 4 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; kiểm tra, xác minh 6 đơn nặc danh không đủ điều kiện xử lý; chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 6 đơn và lưu 4 đơn. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ, việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền, hạn chế tình trạng đơn, thư kéo dài, vượt cấp.

Đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Điện Biên cho biết: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Huyện ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp; xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Huyện ủy cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.

Bài, ảnh: Gia Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top