Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu nghị quyết

10:28 - Thứ Hai, 10/07/2023 Lượt xem: 2905 In bài viết

ĐBP - Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Điện Biên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự đoàn kết, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ.

Sau nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng sản lượng lương thực huyện Điện Biên đạt 103,6% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong ảnh: Người dân huyện Điện Biên cơ giới hóa thu hoạch lúa.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn còn thấp; kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông vận tải chưa đồng bộ; nguồn lực còn hạn hẹp trong khi nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn cao; tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh Covid-19; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, chi phí sản xuất tăng ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu. Nhờ đó, kết quả thực hiện có 16 chỉ tiêu vượt, 17 chỉ tiêu hoàn thành trong tổng số 60 chỉ tiêu thành phần; nhiều chỉ tiêu đạt trên 80% so với Nghị quyết Đại hội. Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, trong đó khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm trên 18,5% (vượt chỉ tiêu nghị quyết); công nghiệp - xây dựng chiếm trên 36% (cao hơn 2% so với Nghị quyết); thương mại - dịch vụ chiếm trên 45,4% (cao hơn 1,36%). Tổng sản lượng lương thực đạt trên 81.800 tấn, bằng 103,6% mục tiêu nghị quyết; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt trên 5%/ năm, đàn gia cầm đạt trên 6,2%/năm, thủy sản tăng 4,9%/năm (vượt mục tiêu đề ra); tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,44% (bằng 99% mục tiêu). 65% đường trục thôn, bản vùng lòng chảo được kiên cố hóa (đạt 92,9% nghị quyết); 36% đường liên thôn, bản vùng cao được kiên cố hóa (đạt 90% nghị quyết).

Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới - một trong những mục tiêu lớn nhất được Đảng bộ huyện quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện, đã đạt những kết quả tích cực. Đảng bộ huyện chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện. Với phương châm xây dựng nông thôn mới là một quá trình “có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc”, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân cùng với sự quan tâm của toàn xã hội; chú trọng nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt như: Hiến đất, ngày công lao động... để thực hiện các công trình hạ tầng, công trình phúc lợi. Nhờ đó, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện đến nay đã đạt 80,95% Nghị quyết đề ra. Toàn huyện có 17 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt bình quân 17,1 tiêu chí/xã; 79 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm, tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển liên kết sản xuất. Hiện nay, huyện có 15 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao.

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua huyện Điện Biên đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đề ra những hướng đi mới, mô hình sinh kế bền vững... giúp nhân dân phát triển kinh tế. Nhiều mô hình, dự án sinh kế, thoát nghèo cho người dân được triển khai hiệu quả như: dự án “Cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Điện Biên” với tổng diện tích 334,9ha; dự án hỗ trợ “Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống lúa mới vào sản xuất” với tổng diện tích 150ha; mô hình nuôi trâu bò sinh sản... Cùng với đó, huyện đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì người nghèo”; hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo. Đến nay đã hỗ trợ làm 357 căn nhà với tổng trị giá hơn 15,3 tỷ đồng. Các chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm được thực hiện đồng bộ, phát huy hiệu quả. Nhờ đó, tỷ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 9,57% (giảm 2,3% so với năm 2021); đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đoàn kết của nhân dân, huyện Điện Biên đã đạt những kết quả tích cực, tạo động lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Bài, ảnh: Thành Đạt
Bình luận

Tin khác

Back To Top