Tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đề ra (*)

10:05 - Thứ Tư, 14/10/2020 Lượt xem: 4429 In bài viết

(Trích phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh)

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

... Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao và cảm ơn các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội ở 14 đảng bộ trực thuộc và 613 chi, đảng bộ cơ sở. 

Tại Đại hội của các chi, đảng bộ đã có nhiều đổi mới, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội rất khoa học, toàn diện; các đảng bộ trực thuộc đã dành nhiều thời gian cho thảo luận vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, dự thảo Chương trình hành động; thảo luận tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Đại hội ở các chi, đảng bộ diễn ra đúng với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới và Phát triển”.

Cùng với quá trình tổ chức Đại hội; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, các ngành đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và rộng khắp, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp và các phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân đã tạo tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

... Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; là thời điểm chúng ra nhìn lại chúng ra nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hôi, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2011 - 2020. Phát huy thành quả đạt được của những nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ vừa qua tỉnh ra đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tạo thêm nhiều tiềm lực mới, tạo ra thời cơ, vận hội mới, để phát triển bứt phá đi lên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới và phát triển”, Đại hội có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Thứ nhất, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trên tinh thần thằng thắn, đánh giá khách quan, khẳng định những thành tích, kết quả nổi bật đã đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, các chương trình, đề án trọng điểm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ hai, Đại hội tiếp tục thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, vì mục tiêu phát triển của tỉnh, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội sẽ quyết định.

Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng của đất nước.

... Sự nghiệp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đang đứng trước thời cơ, vận hội mới nhưng đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách thức. Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh giai đoạn này và những năm tiếp theo. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội.

Phát huy truyền thống lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng, kế thừa những thành tựu đạt được, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới và Phát triển”; tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt

Bình luận

Tin khác