Video

Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước

Thứ Hai, 11/06/2018 22:25 Lượt xem: 6496 In bài viết

ĐBP - Hưởng ứng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), sáng nay (11/6), tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống và biểu dương những gương mặt tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh. Thời gian qua, từ phong trào này, nhiều cách làm hay, sáng kiến trong lao động, sản xuất đã được phổ biến rộng rãi, góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trên toàn địa bàn.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, Điện Biên đã có những chủ trương, chính sách và ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của các cấp ủy Đảng, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, chiến sĩ thi đua, những tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế, thi đua dạy tốt – học tốt, bảo vệ an ninh Tổ quốc… Họ chính là những bông hoa tươi đẹp nhất góp phần tô đẹp thêm truyền thống yêu nước của tỉnh nhà trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển.

Có thể nói, điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua mà không có điển hình tiên tiến thì sẽ thiếu đi sức sống. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua – khen thưởng. Những biểu dương, khen thưởng kịp thời góp phần không nhỏ trong việc khích lệ và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong đời sống xã hội. Bằng những chia sẻ thiết thực, các điển hình tiên tiến không chỉ khẳng định thành công của bản thân, mà thông qua đó còn cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực để khơi dậy tinh thần lao động, học tập và phấn đấu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với những cách làm mới, sáng tạo, các phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo khí thế lao động, học tập và rèn luyện sôi nổi. Đặc biệt là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Những hiệu quả thiết thực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng – an ninh của địa phương.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước, nhất là quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng trong khu vực và thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra cả cơ hội và thách thức, thì sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước lại càng đóng vai trò quan trọng. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn càng phải thi đua”, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân nhân trong tỉnh tiếp tục xác định thi đua yêu nước là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thông qua đó khơi dậy và tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Hà Linh – Phạm Quang