Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh trước ngày 15/10/2022

15:53 - Thứ Năm, 08/07/2021 Lượt xem: 695 In bài viết

ĐBP - Thời gian tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2022; cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/7/2022; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/10/2022 - Đây là nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số: 09-CT/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, để lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác cựu chiến binh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Kết luận số 66KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX; nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh; tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt vai trò, vị trí, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp nghĩa".

Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, gắn với tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội cấp mình. Xây dựng Báo cáo chính trị trình đại hội cần tập trung đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được, làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào của hội để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội; hướng mạnh các phong trào, các cuộc vận động của hội vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.

Lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Hội Cựu chiến binh cùng cấp đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cấp hội phải bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội trong tình hình mới.

Đối với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chỉ đạo các cấp hội phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" của cựu chiến binh; động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, tham gia công tác đoàn thể, xã hội nơi cư trú; gương mẫu thực hiện tốt vai trò của hội viên cựu chiến binh trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh. Xây dựng văn kiện, đề án nhân sự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh cấp huyện và cơ sở chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và Hội Cựu chiến binh cấp trên; chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở cấp cơ sở, cấp huyện để rút kinh nghiệm. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh các cấp chuẩn bị nội dung đại hội bảo đảm yêu cầu thực hiện tốt việc thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của đại hội cấp trên.

Thời gian tổ chức đại hội Hội cựu chiến binh cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2022; cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/7/2022; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh chuẩn bị và tổ chức đại hội trang trọng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội Hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, những cống hiến, đóng góp to lớn và truyền thống vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh, các ban Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đ.T (bs)
Bình luận

Tin khác