Chính trịXây dựng Đảng

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ông Lường Văn Hoan, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng: Tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho phát triển văn hóa, du lịch

08:55 - Thứ Tư, 04/11/2020 Lượt xem: 676 In bài viết

Về cơ bản, tôi nhất trí và đánh giá cao Dự thảo Văn kiện trình Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, logic, tính khái quát cao; nội dung đầy đủ, thể hiện rõ quan điểm, đường lối lãnh đạo toàn diện của Ðảng trên các lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn của đất nước, xu thế phát triển của thời đại, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, đối với việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, dự thảo cần xem xét các vấn đề xã hội, cần có quy định cơ chế, chính sách, chế tài trong việc cưới, tang lễ bảo đảm văn hóa truyền thống nhưng tránh phô trương, hình thức, lãng phí; xem xét, quan tâm đầu tư nguồn lực cho phát triển văn hóa, du lịch.

Ðối với Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, trong phần mục tiêu chiến lược, cần xem xét, điều chỉnh giảm chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bởi bình quân GDP tăng khoảng 7%/năm là cao do tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra, trong phần Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tôi cho rằng Dự thảo báo cáo đã nhận định, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đảm bảo đầy đủ, bao quát và sát với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, tôi đề nghị xem xét, bổ sung tác động của dịch Covid-19 vào mục tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khách quan.

Quang Long (ghi)
Bình luận

Tin khác

Back To Top