Chính trịXây dựng Đảng

Ông Lò Văn Nhúng, bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Ðiện Biên:

Tiếp tục quan tâm đến  phát triển kinh tế vùng cao, biên giới

08:42 - Thứ Sáu, 06/11/2020 Lượt xem: 2161 In bài viết

ĐBP - Tôi hoàn toàn đồng ý với các dự thảo văn kiện trình Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Văn kiện đã được chuẩn bị tốt, công phu, rõ ràng, có tầm nhìn chiến lược, thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, xác định được những nhiệm vụ đột phá. Tôi tâm đắc với việc văn kiện nhấn mạnh về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và trong định hướng có đề cập nhiều đến phát triển vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Như việc: “Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020 - 2030, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, miền, dân tộc”; “quan tâm phát triển các vùng còn khó khăn, thu hẹp chệnh lệch phát triển giữa các vùng”; “quan tâm thích đáng đến phát triển giáo dục ở miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”…

Tại vùng cao, biên giới như tỉnh ta, nhiệm kỳ qua đã có nhiều thay đổi tích cực, cơ sở hạ tầng được nâng cấp đồng bộ, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần người dân đều nâng lên. Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Ðảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vùng sâu vùng xa, biên giới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế bằng các chính sách, chủ trương đầu tư hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề phù hợp, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy tôi cho rằng trong văn kiện Ðại hội nên thêm định hướng rõ ràng hơn cùng một số chỉ tiêu cụ thể về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới, để cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc lấy đó làm động lực, mục tiêu phấn đấu, vươn lên.

Với các công tác chuẩn bị Ðại hội đang được tiến hành chu đáo, tôi tin tưởng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ thành công tốt đẹp và xác định được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn, đột phá cho nhiệm kỳ mới.

Bảo Anh (ghi)
Bình luận

Tin khác