Chính trịXây dựng Đảng

Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

10:17 - Thứ Sáu, 07/05/2021 Lượt xem: 2299 In bài viết

Trịnh Long Biên                                                 

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương

ĐBP - Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên…”.

Những năm qua, các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát. Nhiều cấp ủy rất quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện, nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý kỷ luật Đảng theo thẩm quyền, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng, bảo vệ tổ chức, cán bộ. Song, một số ít đồng chí trong cấp ủy chưa thật sự coi trọng, chưa sâu sát, trách nhiệm chưa cao với nhiệm vụ quan trọng này.

Ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ làm nhiệm vụ kiểm tra có nhiều đổi mới và trưởng thành, phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chuyên trách về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy. Tuy nhiên, chất lượng tham mưu, năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của Đảng.

“Công tác kiểm tra ở một số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm, công tác giám sát còn hẹp về phạm vi, kết quả chưa thực chất…”. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 phải “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”.

Đại hội XIII của Đảng xác định như vậy là do: Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, hòa bình hợp tác liên kết để phát triển vẫn là xu hướng lớn, nhưng chủ nghĩa thực dân, cực đoan, xung đột cục bộ, sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên là những thách thức lớn đe dọa đến sự ổn định và phát triển đất nước, tác động đến đội ngũ cán bộ đảng viên bằng âm mưu “Diễn biến hòa bình”.

Cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa tác động mạnh mẽ tới kinh tế - xã hội, phát triển đất nước. Song, mặt trái của cơ chế đó tác động xấu đến xã hội, làm tha hóa, tiêu cực, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Trong tình hình đó, phải kiểm tra, giám sát mạnh mẽ hơn để đảm bảo vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cần tập trung tốt một số nội dung cơ bản sau đây:

Một là, phải tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập để nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Mỗi tổ chức Đảng, đảng viên, cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm trước Đảng về lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo. Cần khắc phục tình trạng chỉ đạo chung chung, tránh né, “khoán trắng” cho ủy ban kiểm tra, xác định muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, muốn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

Hai là, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều hướng tới mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ cán bộ với tư tưởng trách nhiệm cao và tính nhân văn sâu sắc. Tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý tài chính, tài sản, đất đai, dự án kinh tế - xã hội, công tác cán bộ…

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng liên quan đến hoạt động và công tác tổ chức cán bộ của cả hệ thống chính trị, liên quan đến niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng, ngoài lực lượng cán bộ kiểm tra là nòng cốt, cần trung tập cán bộ và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành. Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo thật sự khách quan, đúng quy trình, nội dung vi phạm, đối tượng và các nguyên tắc. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát phải kịp thời rút kinh nghiệm để không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng, hiệu lực kiểm tra, giám sát. Công tác xử lý các vi phạm theo đúng quy trình, thẩm quyền, nghiêm minh, kịp thời theo quy định của Đảng.

Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo nghị quyết, Điều lệ Đảng là rất quan trọng và hệ trọng. Vì vậy, cần tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức kiểm tra, phân định rõ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong tham mưu và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Nghiên cứu bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn thật sự tinh gọn để thực hiện thống nhất và hiệu quả.

Đặc biệt, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra vừa có đức, có năng lực nghiệp vụ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nắm vững quy trình thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng cơ quan Ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra thật sự trong sạch vững mạnh để đủ sức tham mưu cho cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Bình luận

Tin khác