Đảng bộ huyện Tuần Giáo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

08:07 - Thứ Hai, 11/09/2017 Lượt xem: 4237 In bài viết
ĐBP - Xác định được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương (TW) 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã tập trung triển khai thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể để Chỉ thị, Nghị quyết đi vào cuộc sống. Từ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao hơn ý thức tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Ông Phạm Văn Thiện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức các lớp quán triệt nội dung cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Thông qua học tập, quán triệt, các cá nhân, cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao... Đồng thời, các cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, ký cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với việc tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 còn được lồng ghép qua các cuộc thi, như: Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ...

 

Đồng chí Sùng Trung Tủa (người đứng), Bí thư Chi bộ bản Xá Tự, xã Pú Nhung quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy đã gương mẫu trong kiểm điểm; rà soát, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết để tự soi xét, đánh giá bản thân; từ đó xác định trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các đồng chí cấp ủy viên, bí thư, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, phải chịu trách nhiệm nếu tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương mình xảy ra hiện tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực... Chỉ đạo các cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, các ngành chức năng của huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) tại các cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khi phát hiện những thiếu sót, hạn chế thì kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh; khi vi phạm thì kiên quyết xử lý, nhất là những vi phạm pháp luật, Điều lệ Đảng, những điều cán bộ, đảng viên không được làm...

Các xã, thị trấn của Tuần Giáo cũng đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, “Tuổi trẻ Tuần Giáo học tập và làm theo lời Bác” “Tuổi trẻ Tuần Giáo chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”...

Qua triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Đảng bộ xã Tỏa Tình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bản Đề Chia A, Chu Lú (xã Pú Nhung), bản Bon B (xã Phình Sáng) tích cực lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống; Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức phát động, thực hiện các phong trào thi đua “xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”. Cựu chiến binh Lường Văn Lả (xã Quài Cang) gương mẫu thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”. Quyết tâm vượt qua nỗi đau, chiến thắng đói nghèo, các học sinh Tòng Thị Kim Hoa, Vừ Quốc Hoàng vượt khó, học giỏi...

Pú Nhung là xã đi đầu trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Vừ Chờ Lềnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Thời gian qua, Đảng bộ xã đã nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy để triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Xã đã tổ chức quán triệt, học tập đến 100% cán bộ, đảng viên; các đồng chí trong cấp ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết; đồng thời, Đảng bộ chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại như: Một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện ngại đấu tranh, ngại phê bình, góp ý cho đồng nghiệp, tinh thần tự phê bình còn yếu...

Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề để Đảng bộ huyện Tuần Giáo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận

Tin khác