Cải cách hành chính

Con người giữ vị trí then chốt

09:24 - Thứ Tư, 13/09/2017 Lượt xem: 523 In bài viết
ĐBP - Thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch liên quan đến công tác cải cách chế độ công vụ, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, đề án vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức. Bộ Nội vụ đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tỉnh, với 317 vị trí việc làm (nhóm lãnh đạo quản lý 49 vị trí, nhóm chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh 190 vị trí, nhóm chuyên môn nghiệp vụ cấp huyện 63 vị trí, nhóm hỗ trợ phục vụ 15 vị trí); tỉnh đã triển khai hoàn thành các bước tiếp theo để trình Bộ Nội vụ phê duyệt tổng thể đề án.

Đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành của tỉnh được thực hiện theo hướng hạn chế thành lập mới các phòng, ban chuyên môn, đơn vị; sáp nhập các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc (nếu có chức năng, nhiệm vụ giống nhau), đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; hạn chế, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Với việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong thời gian qua tại các cơ quan, đơn vị đã đảm bảo bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương hoạt động thông suốt hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh đã quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền, vi phạm trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong tuyển dụng công chức, viên chức, các sở, ngành UBND cấp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức tuyển dụng hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, tổ chức thực hiện các “khâu” trong quy trình tuyển dụng đảm bảo khách quan, công khai, đúng quy định. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 139.500 lượt người về các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; quản lý Nhà nước, lý luận chính trị; kiến thức kỹ năng chuyên ngành... Qua đó kịp thời bổ sung về số lượng và chất lượng, đảm bảo chất lượng công chức, viên chức vào làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng và có chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo số lượng, chất lượng từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ...

Hệ thống “một cửa” theo hướng hiện đại được đầu tư xây dựng đã giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình quản lý hành chính; tạo lập cơ sở pháp luật nhằm đảm bảo quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính (quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức…) tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là người dân trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, khắc phục tiêu cực trong bộ máy hành chính Nhà nước.

Tại Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính được ngành đặc biệt quan tâm, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vì vậy, trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn bộ máy tại các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Sắp xếp, bố trí, tuyển dụng viên chức đảm bảo hợp lý phù hợp với chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm để phát huy năng lực, sở trường của viên chức. Làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị về quản lý Nhà nước. Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, viên chức Nhà nước; quy chế làm việc của BHXH tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác