Ðẩy mạnh CCHC hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ

08:21 - Thứ Hai, 17/06/2019 Lượt xem: 11228 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX). Qua đó, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận dịch vụ hành chính công; hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ. 

 

Công dân đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện Ðiện Biên Ðông.

Thẳng thắn nhận diện những hạn chế

Trước tình trạng chỉ số PAR INDEX luôn “đội sổ” trong cả nước, UBND tỉnh đã đánh giá thẳng thắn, khách quan và xác định được những nguyên nhân cơ bản, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, chậm đổi mới; việc quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện, bố trí nguồn lực cho CCHC còn hạn chế. CCHC chưa có sự đồng bộ với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp; thể chế, pháp luật còn chưa đồng bộ và thiếu nhất quán. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, đặc biệt là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng; số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” còn ít. Vệc đổi mới chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính Nhà nước còn chậm, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển địa phương. Trong một số lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, đơn vị còn trùng lắp, chồng chéo. Ở một số nơi, mệnh lệnh hành chính chưa được tuân thủ nghiêm; kỷ luật, kỷ cương hành chính còn lỏng lẻo, tùy tiện. Cùng với đó việc tinh giản biên chế ở không ít cơ quan, đơn vị chưa đạt được kết quả như mục tiêu đề ra. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, thậm chí một số cán bộ, công chức, viên chức còn yếu về khả năng chuyên môn; một số trường hợp chưa làm hết trách nhiệm khi giải quyết công việc, có lúc, có nơi còn có các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. 

Triển khai nhiều giải pháp phù hợp

Thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020” của Chính phủ với mục tiêu: Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước, tỉnh ta đã tập trung đẩy mạnh CCHC trên các lĩnh vực: thể chế, thủ tục hành chính, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó ưu tiên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; sáp nhập các cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Nhằm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, hàng năm UBND tỉnh tập trung làm tốt việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết về đẩy mạnh CCHC; chỉ thị về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai CCHC và cải cách thủ tục hành chính. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hành chính Nhà nước chú trọng phổ biến, giới thiệu thường xuyên, liên tục, cụ thể và chủ động về cơ chế, chính sách, các loại hình dịch vụ hành chính công do các cơ quan cung cấp cũng như cách thức tiếp cận, khai thác, sử dụng dịch vụ để khách hàng nắm bắt, sử dụng thuận lợi. Trong đó, yêu cầu hàng đầu là minh bạch hóa toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ cho người dân và doanh nghiệp về quy trình, cách thức thực hiện hồ sơ thủ tục; giải đáp kịp thời, đầy đủ khi khách hàng có vướng mắc trong tiếp cận các dịch vụ CCHC.

Thực hiện cải cách thể chế nền hành chính Nhà nước, UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện, đổi mới tổ chức bộ máy thông qua việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân được xây dựng, thực hiện và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Năm 2018, các cơ quan chức năng tỉnh đã thực hiện rà soát 325 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó: cấp tỉnh 106 văn bản; cấp huyện 219 văn bản), đã đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 66 văn bản (trong đó, đã xử lý 45 văn bản, đang xử lý 21 văn bản). Một giải pháp quan trọng được UBND tỉnh đạo các cấp, ngành nghiêm túc thực hiện là tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước; xử lý các hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong giải quyết khiếu nại của người dân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CCHC, những năm gần đây thứ hạng chỉ số PAR INDEX tỉnh ta ngày càng được cải thiện. Nếu như 4 năm liên tiếp (2012 - 2015) tỉnh ta luôn nằm trong nhóm 3 tỉnh cuối bảng xếp hạng, thì năm 2018 chỉ số CCHC tỉnh ta đã vươn lên thứ 28/63 tỉnh, thành trong cả nước. Chuyển biến rõ rệt, tích cực nhất là chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 xếp thứ 22/63; chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng về công chức đều xếp thứ 23/63; chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, khiếu nại xếp thứ 17/63; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các tỉnh loại II xếp thứ 11.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận