Sẵn sàng cho Ðại hội MTTQ tỉnh khóa XII

08:38 - Thứ Hai, 17/06/2019 Lượt xem: 10489 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng; Thông tri 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Thông tri 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Ðại hội MTTQ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đến nay, công tác chuẩn bị cho Ðại hội lần thứ XII của MTTQ tỉnh cơ bản hoàn tất, đảm bảo các nội dung yêu cầu đề ra.

Với tinh thần “Ðoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển”, Ðại hội MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ khẳng định quyết tâm: Phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc, truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; góp phần xây dựng tỉnh Ðiện Biên ngày càng giàu mạnh. Ðể đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp, công tác chuẩn bị đại hội MTTQ cấp tỉnh đã được Ban Thường trực MTTQ tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; đồng thời xác định: Ðại hội MTTQ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về khối đại đoàn kết và vai trò của MTTQ Việt Nam.

 

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền Ðại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo, Ủy ban MTQ tỉnh cho biết: Trên tinh thần các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; phân công nhiệm vụ các tiểu ban; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ các cấp tiến tới Ðại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX...

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, để đại hội thành công tốt đẹp, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng các nội dung chuẩn bị cho Ðại hội, như: Chương trình Ðại hội; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình, hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019; Ðề án nhân sự Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực MTTQ tỉnh. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn kiện đã được MTTQ tỉnh tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đảm bảo dân chủ, có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức thành viên, cán bộ mặt trận đương nhiệm, tiền nhiệm... Ðến nay, Văn kiện Ðại hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam duyệt.

Ðối với công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan và MTTQ các huyện, thị, thành phố lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh. Nhân sự tham gia phải đáp ứng các yêu cầu, xuất phát từ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, từ thực tiễn hoạt động của MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới; đảm bảo tính kế thừa, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh; đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Theo đó, nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ này dự kiến gồm 76 vị ủy viên.

Cùng với việc chuẩn bị Văn kiện đại hội, công tác nhân sự; hiện nay, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới đại hội bằng nhiều hình thức như: Nói chuyện chuyên đề, các buổi sinh hoạt của nhân dân tại khu dân cư; xây dựng các chuyên trang chuyên mục... “Có thể nói, Ðại hội MTTQ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Ðại hội MTTQ cấp tỉnh cơ bản hoàn thành” - ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận