Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng huyện Tuần Giáo phát triển vững mạnh

08:38 - Thứ Sáu, 31/07/2020 Lượt xem: 2008 In bài viết

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh

ĐBP - 70 năm qua, Ðảng bộ huyện Tuần Giáo luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân các dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, đáng tự hào.

Cách đây tròn 70 năm, ngày 1/8/1950, Chi bộ Ðảng huyện Tuần Giáo, tiền thân của Ðảng bộ huyện Tuần Giáo ngày nay được thành lập; đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hình thành và phát triển của huyện. Dưới ánh sáng của Ðảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi bước đi, mỗi thắng lợi giành được của huyện đều gắn liền với sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, tiền thân của Ðảng bộ huyện ngày nay.

Trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ, với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng”, nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã cùng chung sức, đồng lòng với quân và dân cả nước tích cực tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huy động sức người, sức của cho chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Sau giải phóng Ðiện Biên Phủ, Ðảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên nói chung, huyện Tuần Giáo nói riêng đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, chú trọng xây dựng Ðảng bộ vững mạnh.

Từ năm 2006 đến nay, sau 15 năm chia tách, dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng; công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới… Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân. Dự ước tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2020 giảm xuống còn 35%; 85% người dân khu vực nông thôn được cấp nước sinh hoạt; 98% người dân đô thị được cấp nước sạch; 100% xã có điện lưới; 7/18 xã cơ bản đạt tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng được nâng lên. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên tăng về số lượng và có sự trưởng thành về mọi mặt; chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp có sự đổi mới và chuyển biến tích cực; vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới và đi vào thực chất. Trên 85% số thôn, bản, tổ dân phố có tổ chức đảng; 100% số bản có đảng viên. Tình hình chính trị ổn định, khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường; quốc phòng - an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng trong xu thế hội nhập và phát triển…

Những thành tựu to lớn, toàn diện của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đạt được sau 70 năm xây dựng và trưởng thành thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Ðiện Biên phát triển nhanh và bền vững. Dù còn nhiều gian khó, song Tuần Giáo là huyện có nhiều tiềm năng và lợi thế, đặc biệt có bề dày văn hóa lịch sử, truyền thống đoàn kết, đồng lòng nhất trí của nhân dân các dân tộc và niềm tin son sắt, tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Ðảng bộ huyện để xây dựng Tuần Giáo phát triển theo hướng toàn diện, bền vững. Trước mắt và trong những năm tới, Ðảng bộ huyện Tuần Giáo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết tập hợp nhân dân, vươn lên trong phát triển kinh tế của nhân dân các dân tộc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện với mục tiêu trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng, nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, trong nhân dân để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Hai là, tập trung rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của huyện, từ đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; trong đó ưu tiên chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển các chuỗi liên kết; hình thành rõ nét vùng chăn nuôi gia súc tập trung, vùng trồng dược liệu dưới tán rừng, vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; kết hợp bảo vệ rừng, tạo môi trường sinh thái rừng.

Ba là, tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn Tuần Giáo để khai thác, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, đất đai.

Bốn là, tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện các mặt văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các cấp học; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện có hiệu quả hơn công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Năm là, chú trọng xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, nhất là ở các địa bàn xung yếu, vùng cao, vùng xa.

Sáu là, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; chăm lo công tác xây dựng Ðảng. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo tổ chức tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở… góp phần xây dựng Ðảng bộ huyện vững mạnh toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bình luận

Tin khác

Back To Top