Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cần nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả

09:01 - Thứ Sáu, 06/03/2020 Lượt xem: 12025 In bài viết

ĐBP - Thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020) sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo Bác; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 gắn với xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cử tri xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo) đề nghị với Thường trực HÐND tỉnh về việc xem xét đầu tư nâng cấp quốc lộ 6 tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Minh Thùy

Cùng với việc thực hiện quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 tới tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; cấp ủy các cấp trong tỉnh phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề năm 2020. Từ đó đăng ký, xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể, xác định thời gian giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến rõ nét gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Ðại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”… gắn với các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên tinh thần đó, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân để xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình thực hiện cần tập trung nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Ðể thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020, cùng với việc đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền kế hoạch, nội dung học tập; Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với Chỉ thị số 27/CT - TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt, có hiệu quả công tác dân vận tại cơ quan Nhà nước các cấp; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là phát động phong trao thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian...

Từ hiệu quả của mô hình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả” và “một việc - một đầu mối xuyên suốt” trong thực hiện Chỉ thị 05 Huyện ủy Ðiện Biên thời gian qua; chuyên đề năm 2020 Huyện ủy tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này. Ông Vũ Văn Quyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, tinh giản biên chế và gắn với thực hiện tốt công tác dân vận; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm tình hình nhân dân; kiểm tra kết quả triển khai các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở. Tiếp xúc với nhân dân và thực hiện quy định “lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân”, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những lĩnh vực liên quan đến vấn đề đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ, chính sách...

Phát huy những kết quả trong việc quy chế giám sát và phản biện xã hội; tham gia đóng góp xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218 - QÐ/TW của Bộ Chính trị về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội” và “quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền”. Tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ở cơ sở, nhất là hòa giải các tranh chấp, khiếu kiện của công dân.

Minh Thùy
Bình luận