Tinh giản biên chế

Quyết liệt để thực chất hơn!

09:12 - Thứ Hai, 05/11/2018 Lượt xem: 7212 In bài viết

ĐBP - Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện tinh giản biên chế chậm là tình trạng nể nang, cào bằng trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, vì thế không có cơ sở để xem xét năng lực khi thực hiện tinh giản biên chế. Chính vì vậy, thời gian qua số cán bộ, công chức, viên chức chỉ mới giảm đơn thuần về số lượng mà chủ yếu là những người nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế…

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” UBND phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ). Ảnh: Minh Thùy

Nếu như 4 năm (2015 - 2017), toàn tỉnh chỉ giảm được 594 biên chế công chức, viên chức; thì sau 2 đợt xét duyệt tinh giản trong năm 2018 toàn tỉnh đã giảm được 198 biên chế công chức, viên chức. Ðây cũng là năm có số biên chế công chức, viên chức giảm tương đối nhiều so với từ  năm 2015 đến nay. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua phân tích cho thấy, chất lượng tinh giản cũng khả quan hơn so với những năm trước khi trong số 198 người giảm này có 30 người thuộc diện nghỉ thôi việc, còn lại thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi. Ðể thực hiện được mục tiêu đến năm 2021 giảm 10,6% biên chế toàn tỉnh so với năm 2015, trung bình mỗi năm giảm 1,5% biên chế đã giao. Tuy nhiên, với kết quả thực hiện trong thời gian qua chưa đạt về tỷ lệ, thì theo tính toán từ năm 2018 - 2021 bình quân mỗi năm toàn tỉnh phải giảm ít nhất 2,5% biên chế của cả hệ thống chính trị.

Ðể tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì vấn đề tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức là khâu vô cùng quan trọng và mang tính quyết định. Chính vì vậy, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18 - NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó có nhiều nội dung mới đòi hỏi phải điều chỉnh, bổ sung đề án tinh giản biên chế, kế hoạch, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế cho giai đoạn đến năm 2021 gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Qua đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế trong thực hiện tinh giản biên chế thời gian qua, tỉnh ta xác định rà soát, điều chỉnh đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018 - 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp để tinh giản biên chế sát thực, hiệu quả. Mục tiêu đặt ra đối với đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi được rà soát, điều chỉnh đó là giảm số lượng biên chế và đưa ra khỏi bộ máy những người dôi dư, không đáp ứng phẩm chất, trình độ theo yêu cầu của vị trí việc làm và khung năng lực công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng đến khâu tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cá nhân; đổi mới cơ chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh, kết quả thực thi nhiệm vụ, công vụ, đưa vào danh sách tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ.

Với tổng biên chế được giao năm 2015 là 375 người (trong đó, 55 biên chế công chức, 320 biên chế viên chức); đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giảm được 35 biên chế (trong đó, 6 biên chế công chức; 29 biên chế viên chức), gần về “đích” khi đạt 96,4% kế hoạch giao cho cả giai đoạn đến năm 2021. Tuy nhiên, số người đã giảm biên chế đều thuộc đối tượng tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Hiện nay, Sở đang tập trung rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, đối chiếu với quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, chức danh nghề nghiệp yêu cầu theo khung năng lực của vị trí việc làm. Trên cơ sở đó lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp lại vị trí công tác… nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại huyện Mường Chà, để đáp ứng yêu cầu đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng tinh giản biên chế UBND huyện vừa trình UBND tỉnh phê duyệt Ðề án Ðiều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 2018 - 2021. Trong đó, đề ra kế hoạch thực hiện từng năm và giải pháp thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế đến năm 2021. Ông Nguyễn Minh Phú, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Ðến nay, huyện đã giảm được 9/116 biên chế công chức được giao năm 2015 (đạt 7,76%); giảm 49/1.716 biên chế viên chức được giao năm 2015 (đạt 2,86%). Như vậy, để đạt tỷ lệ tinh giản biên chế viên chức đến năm 2021 theo yêu cầu tối thiểu là 10% thì huyện còn phải giảm 123 người là bài toán khó. Song, quan điểm của huyện là tinh giản những nơi thừa, dôi dư, những chuyên ngành có cơ cấu chưa hợp lý. Ở những nơi thiếu nhân lực thì tinh giản những đối tượng hạn chế về trình độ, năng lực, sức khỏe, chây ỳ trong công việc, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Ðây là vấn đề được huyện xem là mấu chốt để thực hiện tinh giản biên chế và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top