Hướng dẫn mới về chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021

16:07 - Thứ Sáu, 05/02/2021 Lượt xem: 3386 In bài viết

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành công văn về thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021.

Người dân huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, nuôi ong lấy mật thoát nghèo (Ảnh minh họa).

Theo đó, cơ quan này đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau.

Trước hết, theo Điều 2 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ ngày 1-1-2021.

Năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đối với các huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có văn bản mới thay thế của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, không áp dụng cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn.

Được biết, trong năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) của cả nước giảm từ 9,88% vào cuối năm 2015 xuống còn 2,75%. Tỷ lệ giảm bình quân 1,43%/năm. Riêng các huyện nghèo giảm còn dưới 24%, giảm bình quân trên 5,6%/năm.

Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4%/năm.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận